POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.garibald.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Ababink Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300), ul. Wałowa 18; KRS 0000568315 , NIP: 6472571954 , REGON: 362074972.

 3. Zbierane przez Ababink za pośrednictwem Sklepu Internetowego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Ababink dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Ababink zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, składania zamówienia w Sklepie Internetowym, subskrypcji Newslettera, zamieszczania opinii oraz korzystania z usługi chat.

 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje adres e-mail oraz imię i nazwisko.

 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie wybiera hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.

 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Klient podaje następujące dane:

  1. adres e-mail;

  2. imię i nazwisko

  3. dane adresowe:

  4. kod pocztowy i miejscowość;

  5. kraj (państwo);

  6. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

  7. numer telefonu.

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o informacje, takie jak firma Przedsiębiorcy wraz z numerem NIP.

 2. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje swój adres e-mail.

 3. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje imię.

 4. W przypadku skorzystania z usługi nieodpłatnej chat w celu nawiązania kontaktu z konsultantem, Klient podaje następujące dane:

  1. imię i nazwisko

  2. adres e-mail.

 1. W czasie korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane takie informacje, jak adres IP komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki wraz z czasem dostępu, a także typ systemu operacyjnego.

11. Podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu mogą być gromadzone dane nawigacyjne, takie jak linki czy odnośniki, w które klikał Klient, a także inne czynności wykonane przez Klienta podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu. Gromadzenie danych nawigacyjnych jest prawnie uzasadnione (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi o ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o poprawie funkcjonalności tych usług.

12. Podczas ustalania i egzekucji roszczeń mogą być wykorzystane dane osobowe podane przez Klienta – imię i nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług Sklepu Internetowego, a także dane potrzebne do udowodnienia istnienia roszczenia.

13. Przekazanie do Ababink przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji Konta Klienta uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, a w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi to złożenie i realizację zamówienia.

§ 2 Udostępnianie i przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Ababink podczas prowadzenia Sklepu Internetowego. W przypadku dostawców usług, którzy są podmiotami przetwarzającymi, podlegają oni poleceniom Ababink, co do celów i przetwarzania danych osobowych Klienta, z kolei dostawy usług będący administratorami samodzielnie określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów.

  1. Podmioty przetwarzające to między innymi dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

  2. Administratorzy świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 1. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Ababink tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Ababink i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Ababink tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. Podczas zakupów w Sklepie Internetowym dane osobowe Klienta mogą być przekazane firmie kurierskiej, w celu wykonania usługi dostarczenia zamówionych towarów.

 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane, aby zapewnić Klientom lepszą obsługi poprzez analizę danych statystycznych i dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji Klientów.

 3. Subskrypcja Newslettera przez Klienta wiąże się z otrzymywaniem na podany adres e-mail wiadomości elektronicznych od Ababink, w których zostaną przekazane informacje handlowe o aktualnych promocjach oraz nowościach w Sklepie Internetowym.

 4. Organy państwowe, w tym jednostki organizacyjne Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mogą wystąpić do Ababink z żądaniem udostępnienia danych osobowych.

§ 3 Mechanizm cookies

 1. Jeżeli przeglądarka osoby odwiedzającej Sklep Internetowy na to pozwala, na jej urządzeniu końcowym zostają zapisywane przez Ababink pliki zwane cookies, które zawierają nazwę domeny, „czas wygaśnięcia” oraz losową liczę umożliwiającą identyfikację tego pliku. Zabrane za pomocą cookies informacje umożliwiają dostosowanie produktów do potrzeb i preferencji osoby odwiedzającej Sklep Internetowy.

 2. Ababink korzysta z dwóch typów plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: ten typ plików nie umożliwia pobierania danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów, a po zakończeniu sesji przeglądarki bądź po wyłączeniu komputera są one usuwane z pamięci urządzenia.

  2. Cookies trwałe: mechanizm tych plików nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, jednak pozostają w pamięci urządzenia Klienta aż do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

 1. Ababink wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym, co pozwala na to, że Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać swojego loginu i hasła.

 2. Ababink wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  1. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu narzędzi e-mail marketingowych Edron,

  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads,

  3. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu za pośrednictwem Zendesk Chat.

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego, jednak istnieje możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu plików cookies do urządzenia. Jeśli Klient zdecyduje się skorzystać z tej opcji, nadal będzie mógł korzystać ze Sklepu Internetowego, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  a) przeglądarka Internet Explorer;

  b) przeglądarka Microsoft EDGE;

  c) przeglądarka Mozilla Firefox;

  d) przeglądarka Chrome;

  e) przeglądarka Safari;

  f) przeglądarka Opera.

§ 4 Adres IP

 1. Ababink może gromadzić adresy IP Klientów, czyli numer przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, który umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Ababink przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych oraz jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Ababink nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Ababink.

  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Ababink zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z tych usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Ababink może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO:

  1. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie.

  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.

  3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Ababink nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych - podstawa prawna: art. 17 RODO.

  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Ababink podlega;

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Ababink może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Ababink. Dotyczy to głównie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail, a także adresu korespondencyjnego czy numeru zamówienia.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Ababink nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Ababink ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

  1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

  1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do wybranego przez siebie administratora danych osobowych lub Klient żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Ababink spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak Ababink nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, wcześniej informując o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach Klienta w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

 2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych.

 3. Klient ma prawo żądać od Ababink przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Podczas przesyłania danych osobowych oraz logowania do Konta Klienta, Ababink zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie.

 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klienta otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość elektroniczną z przekierowaniem do formularza na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 3. Ababink nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Ababink poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@garibald.pl

 3. Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2020 r.